Bougoudis, Ilias

Ilias Bougoudis

PhD

University of Bremen
Institute of Environmental Physics (IUP)
Otto-Hahn-Allee 1
28359 Bremen

phone:

++49 (0) 421 218 62093

e-mail:

ibougoudis[at]iup.physik.uni-bremen.de